Navigace

Obsah

Kroniky obce Sulimov


Kronika obce Sulimova

V této knize je popsán život od r.1922 a končí zápisem v r.1986. Kronika má 552 stran a je uložena v Okresním archívu v Kroměříži. V průběhu období, kdy se ročně konaly zápisy, byly kronika uložena u kronikáře a zápis kontroloval starosta a pak rada MNV. V r.1940 byla obecní kronika odvezena okresním úřadem, v pořádku byla vrácena v r.1945. Při odchodu učitele Vojtěcha Podolského si tento vzal kroniku sebou, nereagoval na upomínky a až po intervenci okresních orgánů kroniku vrátil. Kronikáře dělali na žádost obce místní učitelé (viz. seznam učitelů). Zápis roku 1975 provedl Florián Krajčovič č.44 a zápisy od r.1976 do konce dělal ing. Alois Vojáček.

 

Zajímavosti z kroniky:

  • První radiopřijímač v obci byl v r.1926, citace: "...instalována v obci první přijímací radiostanice...". Další rok přibyly 4 přijímače.
  • V r.1931 postaveny bleskosvody na 2 domech (č.24 a č.26).
  • Od 1.5.1939 platil protektorátní příkaz jízda vpravo. Zavedení jízdy vpravo bylo předtím nezávisle připravováno československými orgány.
  • 29.4.1948 byl předán veřejnosti telefon, umístěný v hostinci č.35.
  • Místní rozhlas v obci byl zřízen v r.1950 a nahradil buben.
  • První traktor se na polích objevil v r.1950. Prvním traktoristou byl Břetislav Ševčík č.ll.
  • V témže roce byl zakoupen první samovaz.
  • První televizor byl v Sulimově v r.1957. Televizor si zakoupil František Nakládal č.48. V r.1958 bylo v obci 5 a v r.1959 10 televizorů.
  • První 2 barevné televizory se objevily v obci v roce 1978. Zakoupili si je Arnošt Veselý č.9 a Vojtěch Zavadil č.25.
  • Po celou dobu vlády komunismu až do r.l989 soukromně hospodařil pouze rod Fialů č.l O. Karel Fiala a po jeho úmrtí Olga Fialová.


 


Školní kronika

Dalším dokumentem je školní kronika, která je rovněž uložena v Okresním archívu Kroměříž.

 

 


Fotografická kronika

V roce 1980 začal ing. Alois Vojáček pracovat na fotografické kronice obce Sulimova. Shromáždil dostupné fotografie, týkající se obce a shromážděné materiály použil pro třísvazkovou fotokroniku. Veřejnosti byla předána v roce 1981. Kronika je velice zajímavá, čtivá a je metodicky zdařile členěna. Pokud se objevují krátké textové části, pak je autor psal tendenčně v komunistickém duchu. Kronika je uložena v obci. Na fotografické a grafické části kroniky se podíleli Antonín Ředina č.28 a ing. arch. Jana Zedníčková (roz. Otýpková z Vrbky).


 


Kronika SDH Sulimov

V roce 2010 vznikla nová kronika Sboru dobrovolných hasičů obce Sulimov. Iniciativa k jejímu založení pramenila především z potřeby mít ucelenější dokument, který by mapoval život ve sboru. Zároveň má být kniha odkazem tradic a zvyklostí pro budoucí generace. S projektem nové kroniky přišel tehdejší náměstek sboru Jaroslav Ševčík ml. č. 56, který se rovněž ujal jeho realizace. Nápad se setkal s pozitivní odezvou a podporou. Návrh na vznik kroniky byl podán na výborové schůzi 6. listopadu 2010 a byl jednomyslně přijat. Kronika byla slavnostně představena všem přítomným členům na výroční valné hromadě v pátek 14. ledna 2011. Za přítomnosti zástupců sboru, občanů obce, mnoha rodáků a přátel byla slavnostně požehnána P. Petrem Klimešem při hodkové mši svaté v sobotu 23. července 2011.

Zápisy v kronice doplnil v prvních letech kresbami Zdeněk Šiška ml. č. 34. Od roku 2012 ji ilustruje slečna Anastázie Sedlářová, studentka Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské (obor užitná malba) ve Valašském Meziříčí.

Kronika je vedena i v elektronické podobě.


Kronika SDH - zde ke stažení