Navigace

Obsah

Sulimov získá novou silnici

Typ: ostatní
Rozsáhlou rekonstrukci průtahu obcí v délce 1 250 metrů chystá Ředitelství silnic Zlínského kraje v Sulimově na Kroměřížsku. Stavba v hodnotě více než 23 milionů korun potrvá až do konce prázdnin roku 2018.
Popis prací

Předmětem díla je rekonstrukce silnice III/36741 v průjezdním úseku obce Sulimov v délce 1 250 metrů, včetně vybudování zastávkových pruhů linkové osobní dopravy, zárubní zdi v délce cca 323 metrů a dešťové kanalizace podél této zárubní zdi.

Rekonstrukce spočívá v odstranění celé konstrukce stávající silnice a vybudování nové živičné konstrukce vozovky, včetně sanace. Začátek úseku leží cca 55 metrů před začátkem obce Sulimov, konec se nachází v prostoru křižovatky silnic III/36741 a III/36735, tj. na začátku obce Vrbka. Řešená stavba tvoří nový průjezdní úsek obcí Sulimov.

Šířka mezi betonovými obrubami je navržena 6,5 metru s normovým rozšířením ve směrových obloucích. Zastávkové pruhy linkové osobní dopravy budou vybudovány s krytem z dlažební kostky, kladené vějířovitě.

Odvodnění komunikace je řešeno pomocí podélných a příčných sklonů povrchu komunikace do odvodňovací betonové přídlažby podél obrub se zaústěním do dešťových vpustí, které budou napojeny kanalizačními přípojkami do nově vybudované kanalizace. Odvodnění zemní pláně bude řešeno jejím podélným a příčným sklonem a trativody.

Podél zárubní zdi bude umístěna ve vozovce dešťová kanalizace, která bude ukončena výústním objektem. Zárubní zeď bude založena na vrtaných pilotách o délkách 4 a 6 metrů.

Bude zajištěno osazení nového trvalého svislého dopravního značení.

Současně s touto stavbou bude probíhat navazující rekonstrukce chodníků, pokládka veškerých betonových obrub podél silnice III/36741, úprava terénu za touto obrubou, vybudování nástupišť autobusových zastávek a úpravy připojení místních komunikací, sjezdů a nájezdů. Investorem těchto dalších stavebních prací je obec Sulimov.

Zhotovitel, cena, termín

Zhotovitelem stavby pro ŘSZK je firma KKS, spol. s r. o., Zlín. Smluvní cena za tuto zakázku činí 23,042 milionu korun (vč. DPH). Stavba bude financována plně z prostředků Zlínského kraje. Stavební práce budou zahájeny v letním období 2017 a ukončeny do 31. srpna 2018.

Uzavírky a dopravní omezení

První dva úseky o délkách cca 400 metrů budou realizovány po polovinách vozovky za částečné uzavírky silnice, řízené světelným signalizačním zařízením. Výjimku tvoří 3. úsek podél zárubní zdi (bude se realizovat jako poslední), kdy vzhledem k technologii provádění pilotového založení nelze zachovat průjezd stavbou. V době realizace tohoto úseku bude stanovena úplná uzavírka silnice. Objízdná trasa bude vedena po silnicích II. a III. třídy Zlínského kraje a bude vyznačena provizorním dopravním značením. Platnost úplné uzavírky v tomto úseku s kanalizací a zárubní zdí se přepokládá v období letních prázdnin 2018.


Vytvořeno: 31. 7. 2017
Poslední aktualizace: 31. 7. 2017 0:00
Autor: Mgr. Zdeněk Dvořák